Інформаційні технології

Інформаційні технології, ІТ, інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) — Сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів.

Поняття,що розуміють під ІТ в навчанні

             Більш широким поняттям є поняття педагогічної технології. педагогічна технологія – це галузь знань, яка включає методи, засоби навчання та теорію застосування методів і засобів для досягнення цілей навчання. Педагогічна технологія може включати інші спеціалізовані технології, наприклад НІТ

           У науковій літературі термін “НІТ” визначається як сукупність методів і технічних засобів збирання, організації збереження, опрацювання, передачі й подання інформації, що розширює знання людей і розвиває їхні можливості щодо керування технічними і соціальними проблемами. Складовими НІТ є засоби і методи НІТ

                 Складовими НІТ навчання є засоби НІТ навчання і методи їх використання в навчальному процесі. Засоби НІТ навчання: апаратні (класи навчально обчислювальної техніки, локальні і глобальні навчальні комп’ютерні мережі, електронне демонстраційне обладнання тощо); програмно-методичні (програмно-методичні засоби (навчальні, контролюючі, інструментальні, службові програми), комп’ютерні курси тощо); навчально-методичні (навчальні та методичні посібники, організаційно-інструктивні матеріали тощо).

Методи НІТ

· Традиційна модель навчання (фрагментарне використання комп’ютера на уроках як тренажера або для демонстрації, контроль знань та тестування, тощо);

· Нетрадиційна модель навчання (дослідницька робота в комп’ютерних лабораторіях, обчислювальні експерименти, дистанційне навчання, використання гіпертекстових довідкових систем із можливістю виходу у світову інформаційну мережу).

Мета і завдання НІТ навчання

    Основною метою НІТ навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Педагогічні завдання НІТ навчання:

· Інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості;

· Побудова відкритої системи освіти, що забезпечує кожній дитині і дорослому власну траєкторію самоосвіти;

· Системна інтеграція предметних галузей знань;

· Розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій;

· Розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності та культури навчальної діяльності;

· Формування інформаційної культури учнів;

Засоби ІТ

               Під засобами інформаційних технологій (ІТ) будемо розуміти програмно-апаратні засоби й обладнання, які функціонують на базі мікропроцесорної, обчислювальної техніки, а також сучасних засобів і систем інформаційного обміну, що забезпечує операції щодо збору, продуціювання, накопичення, зберігання, обробки, передачі інформації.

До засобів ІТ віднесемо:

· ЕОМ, ПЕОМ;

· комплекти термінального обладнаная для ЕОМ усіх класів, локальні обчислювальні мережі, пристрої уведення-виведення інформації, засоби уведення та маніпулювання текстовою і графічною інформацією, засоби архівного зберігання великих обсягів інформації та інше периферійне обладнання ПЕОМ;

· пристрої для перетворення даних з графічної або звукової форми у цифрову і навпаки;

· засоби та пристрої маніпулювання аудіовізуальною інформацією (на базі

· технології “мультимедіа” і “віртуальна реальність”);

· сучасні засоби зв’язку; системи штучного інтелекту;

· системи машинної графіки;

· програмні комплекси (мови програмування, транслятори, компілятори, операційні системи, прикладні програми) та інше.

Основні напрямки застосування ІТ в навчальному процесі

  Здійснення теоретичних та експериментальних досліджень щодо створення і використання засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі закладів освіти усіх типів;

          Розробка технічних умов, педагогічних стандартів, методик сертифікації засобів навчання, приладів, обладнання та устаткування, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;

    Інженерно-педагогічне проектування системи інформаційної підтримки освітнього простору України, зокрема віртуальних систем і систем дистанційного навчання і освіти;

                Здійснення координації науково-дослідної, проектної і виробничої діяльності щодо створення і використання засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;

            Підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру, стажування та підвищення кваліфікації науковців і працівників закладів освіти з тематики інституту;

      Організація і проведення наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, підготовка наукових і науково-методичних друкованих та електронних видань тощо.