Модульно-тьюторська технологія

Структура роботи за модульно-тьюторською технологією навчання на уроках полягає в наступному:

–   формулювання цілі;

– організація модульної структури навчального матеріалу з тьюторським супроводом

Навчальний модуль – це відносно самостійна частина навчально-виховного процесу з усіма притаманними йому характеристиками і складовими, побудована навколо однієї (або декількох близьких за змістом) теми,  явища, концепції за власними принципами.

 Подання навчального модуля складається з таких елементів:

– точно сформульована навчальна ціль (цілі);

– вхідний тест;

– теоретичний матеріал у вигляді короткого конкретного тексту в супроводі докладного ілюстрованого пояснення (оглядово-установчий урок);

практичні завдання для формування необхідних компетентностей та компетенцій;

– індивідуальна самостійна навчальна робота, консультації;

– проведення кількох тьюторських занять за опрацьованими джерелами. Кожне тьюторське заняття включає в себе три-чотири види навчальної роботи, серед яких два є постійними (невелика письмова робота та дискусія за змістом опрацьованих джерел), інші змінними (аналіз ситуацій, розв’язання проблемних задач, евристична бесіда, рольові та ділові ігри тощо);

– вихідний тест;

– критерії оцінювання;

– методичні поради для викладача.

Акцент у технології робиться на самостійній роботі учнів із запропонованим вчителем навчальним модулем за умов паралельного тьюторського супроводу, який надається останнім. Оскільки ефективність даної технології визначається рівнем мотивації учнів, переважно внутрішньої, найбільш успішним її застосування є у вивченні тих навчальних дисциплін, які більшою мірою відповідають профілю навчання групи.

Тьютор – не той, хто передає знання, нехай навіть здобуте в результаті самоосвіти, а той, хто передає досвід Учіння. 

Серед завдань тьютора:

– керівництво навчальною групою, допомога учням включитися у навчальний процес, сприяючи прийняттю рішень, допомагаючи у виборі потрібної інформації, досягненні цілей, а також пропонуючи замислитись над власним навчальним процесом і рекомендуючи способи його покращення;

– спостереження за успіхами учнів, їх діяльністю і якістю роботи, допомога у вирішенні ускладнень, контроль за дотриманням термінів складання залікових (контрольних, практичних, лабораторних) робіт;

– надання порад з питань навчання, пояснення критеріїв успішного навчання, допомога учням долати перепони, обґрунтовано обирати теми кваліфікаційних  робіт (рефератів, проектів, науково-дослідницьких робіт);

– підтримка мотивації до навчання, спонукання учнів застосовувати свої ідеї на практиці.

Позитивним результатом застосування модульно-тьюторської технології навчання є достатньо високий рівень самостійної навчальної діяльності ліцеїстів на основі достатньої внутрішньої мотивації, що зумовило глибоке різнобічне осмислення учнями змістових елементів модуля, опанування відповідними компетентностями та компетенціями. Проблемою залишається глибина  і рівень сформованості відповідних компетенцій.

Ефективність і результативність  модульно-тьюторської технології навчання є тим вищою, чим більшою мірою відповідає навчальний матеріал внутрішньосформованим і усвідомленим інтелектуальним потребам, життєвим орієнтаціям та мотивам учнів.