Науково-методична проблема закладу

Науково-методична проблема закладу:

“Застосування технологічної компетентності у педагогічній діяльності з метою розвитку конкурентноспроможної особистості учня “

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ЛІЦЕЮ

Мета:
• вироблення інноваційного стилю діяльності, потреби в педагогічних нововведеннях і розвиток варіативної педагогічної діяльності;
• формування типових компонентів особистісного потенціалу технологічних компетентностей вчителя,;
• розвиток особистого потенціалу вчителя;
• корекція й модернізація особистісного потенціалу вчителя;
• опанування інноваційними педагогічними технологіями;
• виховання професіонала з діловими, організаторськими, соціально-психологічними рисами й уміннями;
• підготовка конкурентоспроможного фахівця відповідно до параметрів освітньої діяльності.

Зміст:
• використання проектних, інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності та методичній роботі;
• визначення змісту впровадження інноваційних технологій на основі прогнозування потреб розвитку суспільства та освіти;
• удосконалення професійних умінь, аналіз і самоаналіз особистого досвіду;
• опанування інноваційними технологіями, методами, прийомами, способами дій, організаційних форм;
• експериментальна перевірка нових ідей, методів, прийомів роботи з учнями;
• розробка й обґрунтування моделі вчителя як конкурентоспроможного фахівця.

Завдання:
• розробка критеріїв і показників конкурентоспроможності вчителя;
• діагностика професійних труднощів учителя й визначення основних перешкод професійного розвитку педагога;
• самооцінка діяльності вчителя, визначення перспектив педагогічного зростання;
• окреслення ступеня розриву між рівнем професійної компетентності й вимогами суспільства щодо рівня педагогічної діяльності;
• визначення на основі аналізу психолого-педагогічної літератури поняття «конкурентоспроможний учитель»;
• створення умов для реалізації творчого потенціалу вчителів , соціальної адаптації педагогів до інноваційного освітнього середовища;
• формування в учителя позиції активного суб’єкта науково-методичної та навчальної діяльності;
• розробка педагогічних технологій, компетентностей виховання вчителя як конкурентоспроможного фахівця;
• експериментальна перевірка ефективності педагогічних технологій формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця;
• розробка методичних рекомендацій щодо формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця й упровадження їх у практику роботи ліцею.

Термін реалізації: 2015-2020 рр.

Етапи реалізації:
• І – 2015/2016 н.р. – діагностико-теоретичний;
• ІІ – 2016/17 – 2017-2018 н.рр. – адаптаційно-корекційний;
• ІІІ – 2018/19 н.р. – формувальний;
• ІУ – 2019/20 н.р. – підсумковий.

Діагностико-теоретичний етап 2015/16 н.р.

Мета:
• комплексна діагностика особистісної готовності вчителів до інноваційної діяльності;
• опанування теоретичних основ проблеми;
• забезпечення теоретичної та психологічної готовності педагогів до впровадження проблемного питання;
• оволодіння технологічними компетентностями;
• підготовка педагога до прогнозування педагогічної діяльності в інноваційному просторі;
• формування єдиного освітнього середовища для успішної адаптації учасників навчально-виховного процесу.

Завдання:
• забезпечення вчителів методичною літературою, ознайомлення з концептом проблемного питання;
• перевірка індивідуального сприйняття вчителями суті проблемного питання (тести, анкети, міні-твори тощо);
• технологічний аналіз дібраної інформації;
• визначення термінів реалізації проблемного питання.

Зміст:
• визначення проблеми, обґрунтування її актуальності;
• вивчення динаміки педагогічних орієнтацій учителя;
• вивчення літератури, нормативної бази з проблеми;
• виховання в педагогів інтересу до теми та психологічної готовності до роботи в творчих групах чи індивідуально;
• вироблення особистого досвіду кожним учителям:
– розвиток навичок критичного мислення як компонента професійності;
– вміння організувати самоосвітню роботу;
– рівень мотивації до неперервної освіти;
– оволодіння компетентностями;
• формування особистісної позиції щодо глибини освоєння й способу подальшого впровадження проблемного питання;
• визначення та розробка модулів щодо формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця.

Результат:
• активне теоретичне опрацювання проблемного питання, поінформованість;
• розуміння концептуальних і процесуальних особливостей упровадження проблеми;
• окреслення мети й змісту опрацювання проблеми;
• створення моделі конкурентоспроможності вчителя.

Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками:

1. Моніторинг методичної роботи.
2. Наради в присутності директора ліцею:
• «Організація методичної роботи з педагогічними кадрами в ліцеї у 2015/16 н.р.»;
• «Шляхи реалізації науково-методичної проблеми теми»;
• «Аналіз апробації авторських та експериментальних програм».
3. Постійна виставка кращих напрацювань учителів на базі методичного кабінету ліцею «Педагогічні сходинки», організація виставок інформаційного, навчально-методичного матеріалу на допомогу вчителям з питань використання методик, спрямованих на формування конкурентоспроможного учасника навчально-виховного процесу.
4.Створення інформаційно-методичного банку “ Формування конкурентоспроможної особистості . Шляхи, методи, форми.”

4. Педагогічні читання:
• «Конкурентоспроможний педагог. Теоретичні аспекти проблеми в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів» (щодо реалізації науково-методичної проблеми теми);
• «Розвиток інтелектуального, творчого потенціалу учасника навчально-виховного процесу як складова формування конкурентоспроможної особистості. Проблеми. Пошук. Досвід»;
• «Дидактичні проблеми загальноосвітньої школи у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського».
• «Особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної дитини» М.Монтессорі».
• « Розвиток інтелектуального, творчого потенціалу учасника навчально-виховного процесу як складова формування конкурентоспроможної особистості. Проблеми. Пошук. Досвід».

5. Засідання науково-методичної ради ліцею:
• «Про організацію роботи методичної служби з питань підготовки педагогів до інноваційної діяльності»;
• Про організацію виставки творчого доробку методичних структур з питань реалізації науково-методичної проблеми.
• “ Використання у навчально-виховному процесі інформаційно -комунікаційних технологій, комп’ютернихї засобів і систем навчання“.
• Звіт про підсумки реалізації І етапу науково-методичної проблеми
«Упровадження інноваційних навчально-виховних технологій як основи формування технологічних компетентностей та конкурентоспроможної особистості в умовах ринку праці».

6. Семінари.
7. Засідання предметних кафедр.
8. Семінари-практикуми.
9. Заняття Школи молодого вчителя.
10. Комплекс індивідуальних консультацій щодо організації самоосвітньої діяльності з проблеми.
11. Адресна допомога молодим учителям із проблеми «Упровадження інноваційних навчально-виховних технологій як основи формування технологічних компетентностей та конкурентоспроможної особистості в умовах ринку праці», «Взаємодія учня й учителя в площині проектної діяльності».

Адаптаційно-корекційний етап 2016/17 – 2017/18 н.р.

Мета:
• формування досвіду творчої діяльності педагогів під час реалізації науково-методичної теми;
• конструктивне опрацювання змістового, процесуального, діагностичного компонентів освітньої молоді;
• формування особистісно пристосованого змісту з огляду на власний досвід та науково-методичне забезпечення;
• розробка модифікованої адаптованої моделі впровадження проблемного питання.

Завдання:
• забезпечення доступності змісту, форм і методів науково-методичного підходу, умов відтворення шляхів реалізації проблеми;
• відтворення досвіду сформованої фахової діяльності та засвоєння досвіду діяльності в нових умовах;
• осмислення очікуваних результатів (розробка критеріїв і показників);
• виокремлення технологічних процедур.

Зміст:
• розробка правил і норм виконання технологічних процедур з упровадження моделі;
• виокремлення напрямів і способів застосування моделі в навчальному закладі;
• моделювання системи методичної роботи з педагогами;
• розробка принципів інноваційної діяльності в системі підготовки конкурентоспроможного вчителя;
• розробка моделі формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця;
• навчання педагогів;
• виконання експертизи результатів поточного етапу інноваційного процесу;
• розвиток сучасного педагогічного стилю педагога.

Результат:
• поява первинної конструктивної моделі реалізації проблемного питання в освітній практиці;
• набуття вчителем уміння організовувати свою самостійну роботу: добір інформації, її критичне осмислення, застосування в певних ситуаціях;
• діяльнісне освоєння нової моделі чи окремих структурних компонентів;
• формування бажаної інноваційної ініціативи;
• модель формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця.

Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками
1. Ознайомлення з нормативною базою освіти, кращими зразками роботи, педагогічним досвідом педагогів-новаторів з науково-методичної проблеми «Упровадження інноваційних навчально-виховних технологій як основи формування технологічних компетентностей та конкурентоспроможної особистості в умовах ринку праці» через мережу навчально-методичних семінарів, заходів.

2.Організація самоосвітньої роботи педагогів по теоретичному, практичному опануванню основних положень інноваційних технологій, психолого-педагогічної дидактики щодо створення умов для формування конкурентоспроможної особистості.

3.Поповнення інформаційно-методичного банку “Формування конкурентоспроможної особистості . Шляхи, методи, форми.”

4. Круглий стіл «Сучасний урок. Яким він має бути?» (учителі вищої категорії).
5. Психолого-педагогічний семінар «Психологічна взаємодія учасників навчально-виховного процесу – важлива умова високої результативності.
6. Соціально-психологічний тренінг «Як стати лідером» (молоді вчителі).
7. Мікродослідження «Соціально-педагогічна освіта педагогів» (педколективи ЗНЗ району).
8. Засідання методичних об’єднань.
9. Семінари-практикуми.
10. Засідання творчих груп.
11. Заняття Школи молодого вчителя.
12. Очно-заочні курси.
13. Індивідуальні консультації щодо організації самоосвітньої діяльності з проблеми.
14. Психологічні тренінги (для всіх категорій педагогічних працівників).
• «Методи та прийоми запобігання конфліктам»;
• «Опанування техніки вивчення особистісних рис учня».

Формувальний етап 2018/19 н.р.

Мета:
• аналітична діяльність учителів ліцею з проблемної теми;
• апробація освітньої моделі в педагогічній діяльності;
• розробка й апробація системи соціально-психологічної підготовки вчителя до педагогічної діяльності в інноваційних умовах;
• апробація моделі формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця.
Завдання:
• упровадження освітньої моделі;
• оцінювання ефективності розробленої моделі, корекція.

Зміст:
• апробація педагогічних технологій, орієнтованих на впровадження інтерактивних методів і засобів навчання та розвиток професійної майстерності педагогів;
• апробація принципів інтерактивної роботи в системі підготовки конкурентоспроможного вчителя;
• оцінювання результативності комбінування традиційних та інноваційних варіантів фахової й методичної діяльності;
• порівняння очікуваних і фактичних результатів утілення моделі, визначення напрямів та шляхів корекції;
• апробація структурних компонентів моделі педагогічної діяльності за умов модернізації освітньої галузі та моделі формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця.
• побудова оптимальної моделі організації систем і підсистем навчально-методичної діяльності;
• розробка рекомендацій щодо заключного етапу роботи над проблемним питанням.

Результат: поява оптимальної конструктивної моделі реалізації проблемного питання в освітній практиці.

Зміст, форми, методи роботи з педагогічними
1. Оперативна нарада «Використання інноваційних технологій – ефективний засіб розвитку конкурентоспроможної особистості».
2. Психолого-педагогічний семінар «Психологічна взаємодія учасників навчально-виховного процесу – важлива умова високої результативності навчання».
3. Соціально-психологічний тренінг «Як стати лідером» (учителі другої, першої категорії).
4. Мікродослідження «Визначення ефективності впровадження інноваційних технологій» (педагогічні колектив).
5. Соціально-психологічний тренінг «Спілкуємося та діємо».
6. Методичний ринг «Методичний арсенал учителя щодо створення моделі самоосвітньої діяльності» (учителі-методисти, старші вчителі).
7. Засідання методичних об’єднань.
8. Семінари-практикуми.
10.Заняття Школи молодого вчителя.
11. Заняття Школи педагогічної майстерності.
12. Творчі звіти вчителів.
13. Психолого-педагогічний тренінг «Техніка позитивних педагогічних домагань» (молоді вчителі).
14. Акмеологічний тренінг «Техніка самооцінки педагогічної діяльності вчителя» (учителі другої, першої категорії).
15. Індивідуальні консультації щодо організації самоосвітньої діяльності з проблеми.
16. Методичні рекомендації «Технологія педагогічного експерименту».

Підсумковий етап 2019/20 н.р.

Мета:
• накопичення та систематизація даних щодо впровадження проблемного питання;
• розробка остаточних варіантів навчально-методичного забезпечення з проблеми;
• підбиття та оприлюднення загальних підсумків упровадження проблемного питання, підготовка наукових публікацій із проблеми.

Завдання:
• відпрацювання наявної моделі;
• удосконалення фахового рівня в межах моделі;
• вивчення результативності та ефективності впровадження проблеми в педагогічну практику через методичні форми.

Зміст:
• аналіз перебігу реалізації проблемного питання;
• моніторинг результатів упровадження моделі;
• вивчення оптимального взаємозв’язку компонентів та їх особливостей;
• аналіз динаміки особистісних переорієнтацій педагогів;
• підтримка високої результативності;
• узагальнення досвіду роботи над проблемою, презентація нових ідей;
• розробка методичних рекомендацій щодо формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця на основі матеріалів їз досліджуваної проблеми.

Результат:
• кількісний і якісний аудит систематизованої інформації процесуального характеру про результати впровадження проблемного питання;
• створення оптимальної ідеї педагогічного експерименту;
• здатність продукувати власний перспективний педагогічний досвід;
• висока мотивація до неперервної освіти.

Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками
1. Підсумкова науково-практична конференція.
2. Семінар-тренінг «Творчі резерви вчителів»
3. Круглий стіл «Обмін інноваційним досвідом».
4. Методичний аукціон педагогічних ідей.
5. Заняття Школи педагогічного досвіду, педагогічної майстерності, майстер-класів. «Університету молодого педагога».