Пробний варіант з хімії на 10 клас БХ

Рівень 1

  1. (0,5б) Загальна формула алкінів:

А) CnH2n-2;                      Б) CnH2n+2;             В) CnH2n.

  1. (0,5б) Загальна формула карбонових кислот:

А) CnH2n+2О;           Б) CnH2n+1СОН;               В) CnH2nО2

3.(0,5б) Вкажіть назву насиченого радикала, що містить один атоми Карбону:

А) Метан;                  Б) Пропіл;                  В)Метил.

4.(0,5б) Вкажіть формулу другого представника гомологічного ряду спиртів;

А) C2H5СООН;            Б) HСОН;                В) C2H5ОН.

5. (0,5б) Характерні реакції алканів:

А) приєднання;         Б)окиснення;     В) заміщення.

6.(0,5б) Молекулярна формула глюкози:

А) С6Н12О             Б) (- С6Н10О5 -)n        B) С12Н22О11 .

Рівень 2

 

                      7. (1 б) Для реакції               K3PO4 + BaCI2      .

написати молекулярне та йонні рівняння.

 

8. (2 б) Закінчити рівняння реакцій та вказати їх типи:

A) С2Н5ОН  + О2     ;                      Б) K2O + H2O       ;

В) ZnSO4 + KOH         ;                            Г) Н3С-СООН+К2СО3     .

Рівень 3

 

9.(1,5 б) У реакції                                 P + O2           …             розставити коефіцієнти методом електронного балансу, вказати окисник і відновник.

 

10. (1,5 б) Задача.

Запишіть рівняння реакції горіння метанолу і визначте яка кількість речовини кисню необхідна для згоряння спирту кількістю речовини 3 моль?

Рівень 4

 

  1.  (1 б) Напишіть рівняння реакцій для перетворень:

С2Н5ОН        C2H5ОК

                        етанова кислота              СО2           глюкоза

 

  1.  ( 2 б) Задача.

На насичений одноатомний спирт масою 29,6 г подіяли металічним натрієм. Виділився газ об’ємом 4,48 л. Визначте формулу спирту, запишіть можливі ізомери і дайте їм назву.

 

Пробний варіант з хімії на 8 клас БХ

   

Рівень 1

1. (1бал) Серед наведених формул випиши окремо прості і складні речовини:

MgH2,         O2,          P,        Na2S,           CI2,       FeBr2.

2. (2 бали) Скласти формули речовин за валентністю хімічних елементів:

                                                 ІV   ІІ              І    ІІ          ІV  І           ІІІ  ІІ

С   О           NaО         Si Н        AI O

Рівень 2

  1. 3.     (2 бали) Що означають записи:

4СН4,           Н2,           О,               7СО.

Рівень 3.

  1. 4.     (2 бали) Написати рівняння реакцій в результаті яких можна здійснити такі  перетворення та вказати тип кожної реакції.

                                         Алюміній оксид

H2O               О2             Na2О

                      СО

  1. 5.     (2 бали) Задача.

Обчислити масові частки елементів у сполуці, формула якої містить два атоми Натрію, один атом Сульфуру та чотири атоми Оксигену.

 

Рівень 4.

 

  1. 6.     (3 бали) Розставте коефіцієнти у рівняннях реакцій:

А) Fe2O3 + H2   Fe + H2O                  Г) HNO3  NO2 + H2O + O2

Б) Cr + Cl2  CrCl3                          Д) C3H6 + O2  CO2 + H2O

В) Mg + O2 MgO                           Е) К + Н2О  КОН + Н2

 

Пробний варіант з хімії на 9 клас БХ

Рівень 1.

  1. 1.     (0,5 б) Вкажіть елемент, атом якого має на е зовнішньому електронному шарі                           4 електрони:

А) Сl;                   Б) S;                            В)Si                     Г)Al              Д) Ni

2. (0,5 б) Вкажіть, як змінюються металічні властивості елементів у ряду

Ве – Mg– Ca – Sr

          А) посилюються;         Б) послаблюються;        В) не змінюються

Г) спочатку посилюються, а потім послаблюються.

3. (0,5 б) Вкажіть положення елемента в періодичній системі а його електронною   формулою …3s23p63d24s2

А) 4 період, ІІ група, побічна підгрупа;    Б) 4 період, ІV група, головна підгрупа;

В) 4 період, ІV група, побічна підгрупа;   Г) 3 період, ІV група, головна підгрупа;

Д) 3 період, ІV група, побічна підгрупа.

4. (0,5 б) Вибрати рядок формул речовин з йонним зв’язком:

A. HCl, HBr.         B. Cl2, SO2.         C. NaCl, KCl.                  D. K2S, H2SO3.

5. (0,5 б) Серед наведеного переліку вибрати сполуки із ковалентним полярним зв’язком:

A. HCl, HBr, H2O                           B. Cl2, H2, Br2.

C. NaCl, KCl.                                  D. H2SO4, K2SO4.

6. (0,5 б) За якою формулою визначається кількість молекул речовини:

А) NА;            Б) v;                                      В) N = v .NA

Рівень 2.

7. (2 б) Розставити ступені окиснення над кожним елементом

NH3;        Zn(NO3)2 ;            O2;         КClO3;                CO2;            H2.

                 Рівень 3.

8. (2 б)   Записати рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити

                       перетворення:

Ca          CaO         Ca(ОН)2         Ca(NО3)2          Ca3(PO4)2

9.(2 б) Задача

Назвіть елемент за такими даними: знаходиться у ІVгрупі, відносна молекулярна маса його вищого оксиду 44. Запишіть електронну формулу цього атома.

 

Рівень 4.

10. (3 бали) Задача

Сульфур (VІ) оксиду (SO3) масою 8 г. Визначте:

А) кількість речовини;        Б) об’єм;                  В) кількість молекул і атомів.